Latinsky: Heterixalus alboguttatus

Anglicky: Whitebelly Reed Frog

výskyt: Madagaskar

  • Řád: Žáby (Anura)
  • Velikost: 2,5–3,5 cm
  • Potrava: bezobratlí (hmyz)
  • Aktivita: noční
  • Biotop: tropický les, mokřady, travnaté plochy
  • Počet mláďat: 50–200 vajíček v jedné snůšce

Rákosnička běloskvrná je drobná žabka, která se vyskytuje pouze na Madagaskaru. Zde jí můžete spatřit především v tropických lesích, keřových porostech, mokřadech a travnatých plochách. Nevyhýbá se ani člověkem pozměněnému prostředí, jako jsou rýžová pole a jiné zemědělsky obhospodařované plochy.

Samičky dospělých rákosniček jsou jen o trochu větší než samečci a neliší se zbarvením, jako je tomu u jiných příbuzných druhů rákosniček. Dospělci se rozmnožují v dočasných i trvalých vodních nádržích, včetně rýžovišť. Samička může naklást snůšku až 200 vajíček, ze kterých se po týdnu líhnou pulci. Po několika měsících se pulci přeměňují v malé žabky světle hnědé barvy.

Žijí na stejném kontinentu

Samičky dospělých rákosniček jsou jen o trochu větší než samečci a neliší se zbarvením, jako je tomu u jiných příbuzných druhů rákosniček.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz