Vize 2025

Zoo Liberec projde do roku 2025 a v následujících letech výraznou proměnou.

Rozšíření zahrady o nové území s velkými přírodními výběhy pro nové druhy zvířat, nové moderní expozice i kompletní rekonstrukce stávajících pavilonů – to vše čeká Zoo Liberec v následujících letech.

Díky uzavřené dohodě mezi městem Liberec a novým zřizovatelem Zoo Liberec, Libereckým krajem, která přináší v následujících deseti letech příslib pravidelných investic ve výši 50 milionů Kč ročně do rozvoje areálu, plánuje liberecká zahrada v následujících letech celou řadu oprav, rekonstrukcí i nových investičních projektů. Důvodem je především dlouholeté podfinancování zoo a stavební stagnace, která se podepsala na podobě téměř všech budov i expozic v současném areálu zoo. Ty díky měnící se legislativě a stále vyšším nárokům na pohodu zvířat ze strany Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) již přestávají splňovat současné požadavky na chov celé řady ohrožených druhů zvířat i odpovídat podmínkám moderních zoologických zahrad.  

Tím nejdůležitějším a nejnáročnějším krokem je nyní zadání studie nové podoby zoologické zahrady, která se postupně rozšíří o dalších 12 hektarů za současnou konečnou stanici tramvaje do okolí bývalého lesního amfiteátru. Změn dozná i stávající areál.

Hotové jsou úpravy v interiéru pavilonu šelem a podobným způsobem se připravují i opravy a úpravy v pavilonu primátů a pavilonu žiraf. Dokončuje se tzv. Stezka rododendrony, která propojuje návštěvnickou trasu u pavilonu ZooExpo. Dodělávají se úpravy v horním patře pavilonu tropů. Ve výrobě je nové bistro s konzumační zónou u dětské kontaktní zoo. Zároveň probíhají přípravné a projekční práce na kompletní rekonstrukci pavilonů žiraf a levhartů, Labutího jezírka i několika dalších expozic, které přinesou výrazné zlepšení životních podmínek chovaným zvířatům.

Rozvojové území zoo
Údolí ohrožené divočiny
 • do roku 2025 práce na projektové dokumentaci a stavební příprava nového území
 • koncept přívětivé přírodní zoo využívající přírodní energie, zapojení všech smyslů a moderních trendů pojetí chovu zvířat v lidské péči
 • chladnomilné druhy zvířat bez nutnosti energeticky náročných pavilonů
 • ve spodní svažitější, zamokřené části solitérní druhy šelem
 • v horní rovinatější, sušší části těžší druhy stádových kopytníků
 • lesní amfiteátr – využití k letovým ukázkám dravců
1

Suché příkopy – nerušený výhled do expozic

2

Lávka – přemostění do nové části zoo

3

Vrstvené výběhy

Nové území o velikosti cca 12 ha nese pracovní název Údolí ohrožené divočiny a nachází se v údolí za Sovovou ulicí směrem k bývalému lesnímu amfiteátru.

Tímto údolím nevede žádná turisticky značená cesta a z hlediska uzavření prostoru se pro běžnou veřejnost nejedná o významný zásah. Většina pozemků jsou lesní porosty. Stávající a nový areál bude propojen mostem nad Sovovou ulicí.

Zoo Liberec zde plánuje vybudovat relativně levné, prostorné přírodní expozice pro chladnomilné druhy zvířat, jako je např. tygr ussurijský, medvěd, vlk či zubr evropský, jejichž chov nevyžaduje stavbu nákladných vytápěných pavilonů. Zároveň se na nové území přesune i řada stávajících chovaných druhů, čímž dojde ke zvýšení prostorové kapacity ve stávajícím areálu. Jaká ale bude výsledná skladba zvířat v tomto údolí bude samozřejmě záležet na aktuálním doporučení odborníků, stupni ohroženosti předem vytipovaných druhů zvířat a na spolupráci s koordinátory jednotlivých mezinárodních záchranných chovatelských programů.

Důvodem, který zoologickou zahradu k tomuto rozhodnutí vedl, je především novelizace zákona na ochranu zvířat proti týrání a navazující vyhlášky o podmínkách chovu volně žijících zvířat v lidské péči. Ta výrazně změnila a zpřísnila tyto podmínky pro chov řady druhů zvířat a některé ze stávajících výběhů nebudou nově stanovené parametry splňovat.

„Ocitli jsme se na pomyslném rozhraní. Buď můžeme jít nadále cestou snižování počtu chovaných druhů a vzdát se chovu prostorově náročnějších, ale zato návštěvnicky atraktivních ohrožených druhů zvířat jako jsou šelmy či sloni, nebo můžeme usilovat o rozšíření stávajícího areálu. Dosud jsme zpřísňování norem na chov ohrožených druhů v lidské péči řešili snižováním počtů zvířat a spojováním výběhů. To ale nemůžeme dělat do nekonečna. V minulých letech jsme z prostorových důvodů už skončili například s chovem nosorožců, orangutanů či gepardů“, vysvětluje ředitel zoo David Nejedlo.

Součástí nového areálu je i opuštěný lesní amfiteátr, který bude po rekonstrukci sloužit k ukázkám sokolnictví a letových dovedností dravých ptáků, ale i dalším kulturně vzdělávacím programům pro veřejnost. K navržené ploše nového území bude napojen i stávající Dětský koutek, který zoologická zahrada již několik let provozuje. Ten by pro veřejnost zůstal samostatně přístupný i nadále, bez nutnosti spojit jeho návštěvu se zakoupením vstupenky do zoo.

Kdy se areál začne rozšiřovat zatím není ještě jisté. Zoo Liberec je momentálně ve fázi příprav dokumentů a brzy vyhlásí veřejnou soutěž na dodání urbanisticko-architektonicko-krajinářské studie.

Na úpravě nového areálu bude liberecká zoo i z finančních důvodů pracovat postupně. Nejprve bude potřeba celý areál oplotit, zasíťovat a připravit infrastrukturu. První výběhy by mohly vzniknout v řádu několika let.

Projekt Údolí ohrožené divočiny si klade za cíl udržet konkurenceschopnost areálu zoo za relativně co nejmenší finanční náklady. Jakou částku si však projekt vyžádá, představí až připravovaná studie a nižší stupeň projektové dokumentace. Již nyní se však dá říci, že náklady na realizaci tohoto projektu se budou pohybovat v řádu desítek, či menších stovek milionů.

Rekonstrukce a výstavba
Rekonstrukce pavilonu žiraf

Stavba z roku 1986 je v havarijním stavu některých částí.

 • úprava návštěvnické části včetně instalace nových terárií a akvária s africkými druhy živočichů
 • design simulující průchod návštěvníka z noční, tmavé a podzemní části do prosvětleného afrického dne
 • zlepšení tepelně izolačních vlastností objektu
 • rozšíření a revitalizace venkovního výběhu
 • rekonstrukce topného systému a zrušení tepelné závislosti na vedlejším pavilonu slonů
 • rekonstrukce havarijního stavu střechy

AKTUÁLNÍ STAV PROJEKTU

 • březen 2024 – nabití právní moci stavebního povolení pro Projekt rekonstrukce pavilonu a rozšíření výběhu žiraf a zeber
 • květen 2024 – dodání prováděcí projektové dokumentace
 • 2– 3. Q 2024 – realizace výběrového řízení na dodavatele stavby
 • Q 2024 – předání staveniště, předpoklad výstavby 18 měsíců, znovu otevření na sezónu 2026
Rekonstrukce a výstavba
Rekonstrukce pavilonu levhartů

Stavba z roku 1987 nevyhovuje chovatelským podmínkám.

 

 • kompletní rekonstrukce budovy i stávajících výběhů
 • zvětšení prostoru pro chovaná zvířata a nové vybavení expozic
 • rozšíření výběhů o nové zasíťované expozice
 • vybudování zastřešených vyhlídek

AKTUÁLNÍ STAV PROJEKTU

 • Výběrové řízení na zhotovitele architektonické studie a následné projektové dokumentace.
 • Zobrazená studie pouze reflektuje požadavky zoo, nejedná se o finální podobu.
 • Předpokládané dokončení projektu do roku 2025.
Rekonstrukce a výstavba
Bistro v Dětském koutku

Autor studie: ZERO ARCHITECTURE

Současné bistro nevyhovuje technicky ani kapacitně.

 • sdružení většiny nesourodých objektů v jeden
 • přírodní ráz dřevostavby zapadající do lesního prostředí
 • zázemí pro sportovce, zájmové kroužky; obsluha dovnitř i vně areálu

AKTUÁLNÍ STAV PROJEKTU

 • příprava zadávacího řízení na zhotovitele stavby; realizace po sezóně 2024, předpokládaná doba výstavby 6 měsíců

Rekonstrukce jezera

Výrazná ztráta vody propustnou hrází.

 • náhrada starého výpustného objektu jiným typem – kašnový bezpečnostní přeliv sdružený se spodní výpustí
 • těsnění odpadní štoly s výraznými průsaky
 • odbahnění zátopy
 • z vytěženého materiálu vybudování dalšího ostrůvku pro chov lemurů
 • vybudování zimoviště pro lemury a pelikány

AKTUÁLNÍ STAV PROJEKTU

 • je připravena projektová dokumentace pro zadání stavby
 • připravuje se výběrové řízení na dodavatele stavby, předpoklad realizace srpen-říjen 2024
Life4Zoo – projekt na oběhové udržitelné hospodaření s vodou

Hlavní cíle projektu:

 • snížení spotřeby vody v areálu zoo až na polovinu a zmírnění dopadu klimatických změn
 • vytvoření prototypu a návrhu, který je snadno přenositelný a inspirativní i pro další návštěvnické atrakce a areály v Evropě.
 • osvěta a informování veřejnosti o udržitelném hospodaření s vodou

V zoo bude realizován nový vodohospodářský systém, který umožní přečištění a opakované využívání odpadních vod. Jeho součástí bude mimo jiné konstruovaný mokřad s vertikálním kořenovým filtrem a kontejnerová úpravna vody využívající ultrafiltraci.

AKTUÁLNÍ STAV PROJEKTU

 • výběr zhotovitele prototypu
 • předpoklad zahájení prací duben 2024, předpokládaná doba výstavby 5 měsíců
VÍCE O PROJEKTU
Rekonstrukce pavilonu opic
 • pavilon opic doznal v roce 2023 úprav v návštěvnické části
 • došlo k propojení některých vnitřních expozic malých opic, díky čemuž došlo ke zvětšení prostoru
 • v roce 2024 je naplánována oprava střechy, výměna oken a opravy vnitřní ubikace lachtanů, která je součástí pavilonu

AKTUÁLNÍ STAV PROJEKTU

 • únor 2024 – získáno stavební povolení
 • duben 2024 – předání projektové dokumentace pro provádění stavbyhledání finančních zdrojů na rekonstrukci
Rekonstrukce Lidových sadů

Projekt Kulturně kreativní centrum Lidové sady

 • v rámci projektu dojde k rekonstrukci přízemí a 1. patra budovy
 • dojde ke zlepšení akustiky, zavedení elevace, klimatizace, bezbariérového přístupu
 • dojde k modernizaci techniky

 

Cíl projektu:

Vybudování komplexního centra pro tvorbu hudby a s tím spojených žánrů

 • produkce
 • postprodukční studio
 • zvukotěsná zkušebna
 • hudební škola
 • multifunkční místnosti

HARMONOGRAM PROJEKTU

 • zahájení stavebních prací duben/květen 2024
 • dokončení rekonstrukce září 2025
 • Q 2025 zkušební provoz
 • leden 2026 slavnostní otevření a zahájení provozu

AKTUÁLNÍ STAV PROJEKTU

 • výběr zhotovitele stavby
Rekonstrukce a výstavba
Voliéra pro papoušky nestor kea

Budova bývalých letních WC je nyní nevyužívaná.

 • vytvoření nové expozice a voliéry
 • vznik nového chovatelského zázemí
 • design a materiály vyhovující specifickým požadavkům chovu nestorů kea

AKTUÁLNÍ STAV PROJEKTU

 • Stavba dokončena – zahájení provozu v květnu 2023
Rekonstrukce a výstavba
Bistro a úprava konzumačního prostoru

Současné bistro a konzumační prostor nevyhovuje aktuálním trendům stravování.

 

 • rekonstrukce prostoru po nájemci
 • napojení na kanalizaci
 • rozložení náporu na ostatní stravování v areálu
 • reflektování současných trendů ve stravování
 • forma kontejnerového bistra

AKTUÁLNÍ STAV PROJEKTU

 • stavba dokončena, zahájen zkušební provoz červen 2023

Dotazy, názory a připomínky můžete zasílat
na: marketing@zooliberec.cz

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz