Latinsky: Pithecopus hypochondrialis

Anglicky: Tiger-legged Monkey Frog

výskyt: Jižní Amerika

  • Řád: Žáby (Anura)
  • Velikost: 3–5 cm
  • Potrava: bezobratlí (hmyz)
  • Aktivita: noční
  • Biotop: lesy, mokřady, travnaté a křovinaté oblasti
  • Počet mláďat: 20–50 vajíček v jedné snůšce

Listovnice pestré jsou v zoologických zahradách chovány poměrně vzácně, v Evropě se jedná pouze o dvě instituce. Z jedné z nich, z Tierpark Chemnitz, k nám přicestovalo šest mladých žabek, které se podařilo kolegům z Německa úspěšně odchovat. Chov v lidské péči patří k těm náročnějším, protože jsou listovnice velmi citlivé a jejich rozmnožování a následný odchov je ovlivněn několika faktory, mezi které patří například vzdušná vlhkost a teplota.

Listovnice pestrá je drobná žába (3–5 cm), která se vyskytuje v tropických a subtropických lesích Jižní Ameriky, a to především ve státech Kolumbie, Venezuela, Guyana a Brazílie. Kromě lesů ji však můžete spatřit i v mokřadech a ve vlhkých travnatých nebo křovinatých oblastech.

Aktivní je v noci. Přes den odpočívá na listech rostlin a spoléhá na své nenápadné maskovací zbarvení. V klidu je totiž celá zelená a dokonale splývá s podkladem. Zelené zbarvení dokáže přizpůsobit barvě listů. Jedinečný je její pohyb, kdy se zpomaleně pohybuje po hubených a dlouhých končetinách a přitom odhaluje výrazně žlutooranžové boky a vnitřní strany končetin s fialovými nepravidelnými pruhy. Ve večerních hodinách se vydává shánět potravu, kterou tvoří drobní bezobratlí, například hmyz. Na začátku období dešťů dochází v noci také k páření. Samice lepí snůšky vajíček na listy rostlin, které rostou nad vodní hladinou. Asi po 7 dnech se z vajíček vyvinou pulci, kteří prorazí rosolovitý obal a spadnou z listu do tůňky, kde dále rostou a vyvíjí se až v malé žabky.

O našem chovu:
Listovnice chová Zoo Liberec od února 2022.

Žijí na stejném kontinentu

V Zoo Liberec je přímo pro tento druh vyrobeno paludárium na míru. Paludárium je označení pro akvárium, ve kterém rostou živé rostliny a je z části naplněné vodou. Ta je přítomna, například v podobě potůčku, vodopádu nebo jezírka. Paludárium nabízí chovaným druhům zvířat větší komfort se snahou přiblížit jim jejich přirozenému prostředí. Naše paludárium má uvnitř nainstalované mlžení, rosení a vodopád. Voda uvnitř teče přes filtrační systém s automatizovaným doplněním vody.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

E.+P.+M.+M. Bílkovi, 2024-08/
Janička Seifertová, 2024-08/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz