GDPR

Společnost Zoo  Liberec, příspěvková organizace, IČ: 10973583, se sídlem Lidové sady 425/1, 460 01 Liberec 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou Pr 1191 (dále také jen „Organizace“), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat své zákazníky (dále také jen „subjekty údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Organizace, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ze strany Organizace.

1. Jaké osobní údaje o Vás Organizace zpracovává?

Organizace zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů tyto osobní údaje:

 • adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa, trvalý nebo jiný pobyt, státní příslušnost, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti, telefonní číslo, e-mailová adresa);
 • popisné údaje
  Organizace zpracovává osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

2. K jakým účelům a na základě jakých právních titulů Organizace Vaše osobní údaje zpracovává?

a) Uskutečnění prodeje / poskytnutí služeb

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a pro následné plnění takové smlouvy zpracování objednávky či rezervace pro subjekt údajů, a pro následné plnění jeho požadavku.
U tohoto účelu Organizace shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa. Sdělení těchto osobních údajů subjektem údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu smlouvy, přičemž zde poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů, případně k jeho kontaktování.
Organizace dále v souvislosti s prodejem zboží a poskytováním služeb může zpracovávat osobní údaje subjektu údajů v rozsahu, který vyplývá z konkrétní smlouvy či ze zákona.

b) Splnění povinností a ochrana práv Organizace

Výše uvedený rozsah osobních údajů je Organizace oprávněna rovněž zpracovávat za účelem
ochrany svých práv v případě sporu se zákazníkem;
plnění zákonných povinností správce včetně vedení archivace dle spisového řádu;

c) Ochrana osob a majetku v prostředí Organizace

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Organizace, spočívajících v zajištění ochrany osob a majetku.
Organizace shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – popisné údaje v rámci video záznamu, a to prostřednictvím kamerových systémů se záznamem, které jsou umístěny v prostředí organizace.

d) Marketingová prezentace Organizace, nabídka výrobků a služeb poskytovaných Organizací prostřednictvím zasílání nabídkových e-mailů a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

Organizace shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektů údajů v rozsahu – jméno, příjmení, e-mailová adresa.
Organizace může zpracovávat osobní údaje v předmětném rozsahu za uvedeným účelem pouze na základě dobrovolně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Tento souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to osobně na níže uvedené adrese Organizace nebo v listinné formě oznámením doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které Organizace zpracovává na základě jiného právního titulu, než je souhlas (např. plnění smlouvy či právní povinnosti).

Kategorie subjektů údajů
Subjektem údajů může být zejména:

 • návštěvník zoo
 • zákazník e-shopu provozovaného správcem
 • zaměstnanec správce, uchazeč o zaměstnání
 • dodavatel služby
 • odběratel služby podřízených center
 • jiná osoba, která je ve smluvním vztahu ke správci

Kdo všechno bude mít k osobním údajům přístup?

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Organizace a jeho zaměstnanců zpracovávány také partnery Organizace. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si Organizace pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm partnerům, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim.

Subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:

osoby, které pro Organizace zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které Organizace pro tyto služby využívá;
právní zástupce za účelem vymáhání pohledávek Organizace;
osoby, které zajišťují ochranu osob a majetku Organizace prostřednictvím kamerových systémů se záznamem.
Organizace je dále povinna některé Vaše osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, např. orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s případným správním, trestním a občanským soudním řízením.

 

Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme?
Vaše osobní údaje Organizace zpracovává po dobu realizace smluvního vztahu, dále po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, objednávky, rezervace pro účely oprávněných zájmů Organizace. Osobní údaje, pro jejichž zpracování již pominul účel, nebo uplynula doba, po kterou mohou být tyto údaje zpracovávány, jsou bezodkladně a nevratně zlikvidovány.
V případě plnění právních povinností Organizace zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy v souladu se Spisovým řádem.
Při zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerových systémů, jsou kamerové záznamy uchovávány maximálně po dobu 7 kalendářních dní. V případě, že Vaše osobní údaje jsou zachyceny na kamerovém záznamu, který je nezbytné využít k řešení protiprávního jednání či jiného bezpečnostního incidentu, budou osobní údaje spolu se záznamem zpracovávány až do doby předání záznamu orgánům činným v trestním řízení.
V případě, že Organizace zpracovává osobní údaje na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let, nebo do doby, dokud jej neodvoláte.

Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany Organizace?
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

 • Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno);
 • Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou Organizace zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);
 • Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);
 • Právo na opravu (právo požadovat, aby Organizace bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají);
 • Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby Organizace omezil zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu, Organizace ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany Organizace byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nechcete provést jejich výmaz);
 • Právo na výmaz (právo požadovat, aby Organizace Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazal, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje Organizace zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany Organizace byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);
 • Právo na námitku (právo požadovat, aby Organizace přestal zpracovávat Vaše osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu);
 • Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jak můžete Organizace kontaktovat?
V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na Organizace písemně Zoo Liberec, příspěvková organizace, Lidové sady 425/1, Liberec 1, PSČ 46001, či na tel. č. 487 377 138 nebo e-mailové adrese: dostalova.marta@zooliberec.cz.

 

Správce osobních údajů:
Název organizace
Zoo Liberec, příspěvková organizace
Sídlo organizace
Lidové sady 425/1, Liberec 1, 460 01
IČ 10973583
Kontaktní telefon
+420 482 710 616; +420 482 710 617
Kontaktní e-mail
info@zooliberec.cz

Elektronická podatelna:
ID datové schránky: hsxmvux
Web: www.zooliberec.cz

V souladu s článkem 37 odst. 1 písm. a) GDPR správce osobních údajů zřídil funkci pověřence (DPO – Data Protection Officer).

Titul: Ing. Bc
Jméno: Jiří
Příjmení: Kubela
Kontaktní telefon: +420 725 980 725
Kontaktní e-mail: gdprposouzeni@outlook.cz
spol. GDPR posouzení s.r.o., IČ 06773010

Hlavním úkolem pověřence je monitorování souladu zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z GDPR, provádění interních auditů, příprava školení pracovníků a celkové řízení agendy interní ochrany dat správce osobních údajů.

 

Mezi další úkoly Pověřence náleží např.:

 • poskytování informací a poradenství správci a zaměstnancům správce, kteří se na zpracování osobních údajů podílejí,
 • monitorování souladu činností správce s GDPR,
 • poskytování poradenství na vyžádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů,
 • spolupráce s Úřadem pro ochranu osobních údajů,
 • působení jako kontaktní místo pro subjekty údajů,
 • metodická pomoc v oblasti úprav interních předpisů (směrnic),
 • zajištění školení zaměstnanců, kteří provádějí zpracování osobních údajů,
 • poskytování metodické pomoci při návrhu technických a organizačních opatření v rámci nápravných opatření,
 • poskytování metodické pomoci při jednání s dodavateli software či technologií dotýkajících se problematiky zpracování osobních údajů.
weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz