Stanovisko Zoo Liberec k plánované změně zřizovatele a její reakce na jednotlivá diskutované témata

 

PROČ POTŘEBUJE ZOO URYCHLENĚ ZMĚNU?

Aby dokázala zareagovat na měnící se legislativní a společenské podmínky, a i nadále si udržela své členství v EAZA. Plnění nových legislativních požadavků na chov ohrožených druhů, které se týkají především rozměrů expozic a které upravuje novela zákona Na ochranu zvířat proti týrání , je i jednou z podmínek k udržení licence k provozu zoologické zahrady.
V roce 2019 Zoo Liberec sice úspěšně prošla poslední kontrolou Evropské asociace zoologických zahrad (EAZA), ale nebylo to úplně bez výtek. Zahrada byla vysoce hodnocena za aktivity Záchranné stanice a útulku Archa, za terénní projekty, vzdělávací programy ekologického střediska Divizna, za unikátní propojení s kulturně společenským centrem Lidové sady i za kvalitu chovů zvířat. Výtky ale směřovaly k morální a technické zastaralosti některých pavilonů a expozic, především pavilonu opů a šelem. Další kontrola EAZA čeká libereckou zoo zhruba za tři až pět let a pokud nedojde ke změně, členství si neobhájí a ztratí tím možnost chovat většinu ohrožených druhů zvířat. Bude vyřazena ze všech záchranných chovatelských programů, kam patří většina zvířat, která chová a která jsou také atraktivní pro návštěvníky. V momentě, kdy by zoologická zahrada nemohla chovat ohrožené druhy, ztratila by svůj význam a poslání.

JE ZOO LOGIČTĚJŠÍ POD MĚSTEM NEBO KRAJEM?

Zoo je jedním ze dvou největších návštěvnických taháků celého Libereckého kraje a 80 % jejích návštěvníků představují mimoliberečtí turisté. Je to organizace s nadnárodním charakterem a její aktivity v oblasti záchrany ohrožených druhů a vzdělávání široce přesahují rámec města.

MÁ ZOO ČAS ČEKAT S ŘEŠENÍM DALŠÍ ROK, DVA, A POKUD SE NEZMĚNÍ RUD, TAK TEPRVE ZNOVU ZAČÍT VYJEDNÁVAT S KRAJEM?

Za cca 3-5 let čeká Zoo Liberec další kontrola ze strany EAZA, a pokud do té doby neodstraní výtky z roku 2019, o své členství přijde. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně náročné a nákladné rekonstrukce, musí se zahájením realizace začít bezodkladně. Vzhledem k lhůtám stavebních procesů není za pět minut dvanáct, ale spíš těsně za hodinou dvanáctou a liberecká zoo si nemůže dovolit čekat ani další měsíce, natož roky.
Otázka nápravy pravidel rozpočtového určení daní (RUD) a jeho (ne)spravedlivá distribuce mezi stát, kraje a města je tak dlouho diskutovaná, stejně je dlouho neřešená. Nelze očekávat, že dojde k případné nápravě v horizontu měsíců. Pokud k tomu bude vůle a Liberec by si skutečně v daňových příjmech polepšil, stalo by se tak spíš v řádu let. Což je pro zoo pozdě.

PROČ SE NEŘEŠÍ JEN ZOO, ALE I BOTANICKÁ ZAHRADA A DOMOVY DŮCHODCŮ

Stejně jako zoo, tak i botanická zahrada je instituce s nadregionálním významem a většinu návštěvníků tvoří turisté z celé České republiky. Naopak starat se o seniory je zase úlohou zejména městských samospráv, protože většina klientů domů s pečovatelskou služnou jsou právě občané Liberce. Zároveň výměnou organizací dojde ke spravedlivějšímu narovnání mandatorních výdajů města a kraje, aby byly vyrovnané.

JAK DLOUHO JE ZOO POD MĚSTEM ZE SVÉ 117 LET STARÉ HISTORIE?

Z důvodu absence některých historických pramenů nelze přesně určit vlastníky zoo v průběhu celé její historie, ale z dochovaných zdrojů je zřejmé, že město nebylo zdaleka vždy majitelem Zoo Liberec.

Od svého založení až do počátku druhé světové války (1904–1938) byl majitelem zoo její zakladatel, Ornitologický spolek, který si za úplatu pronajímal pozemky k provozování zoologické zahrady od města. Město Liberec pak zoo podporovala každoroční dotací, o kterou si spolek vždy musel požádat. Tato finanční podpora nebyla nikdy příliš vysoká. Soukromá zoo byla dále odkázána na podporu darů široké veřejnosti, bohatých mecenášů, ale i na vlastní zdroje (především vstupné, členské příspěvky).
Od roku 1939 byl pak majetek spolku převeden pod Velkoněmeckou říši a správa svěřena Liberci – hlavnímu městu sudetské župy.
Po osvobození byla na zoo uvalena národní správa a majitelem se tedy stal Československý stát.
V srpnu 1947 byl ustanoven spolek SEZOZA (Severočeská zoologická zahrada), který převzal zoo z národní správy do svého vlastnictví.
Někdy po roce 1949 došlo k pravděpodobnému dalšímu zestátnění a zrušení spolku.
V roce 1950 byla zoo poprvé jmenována jako majetek Krajského národního výboru (KNV).

Až k 1. 2. 1954 se zoologická zahrada stala samostatným zařízením MNV Liberec.

JAKÉ JE RIZIKO, ŽE KRAJ ZOO ZAŠANTROČÍ?

Klíčoví politici a zaměstnanci LK byli podrobně seznámeni s generelem zoo a byl jim předložen návrh plánu investic a rozvoje v horizontu 10 let, který nebyl ze strany LK zpochybňován, naopak padl příslib podpory. Samozřejmě je riziko, že se změnou vedení LK může dojít ke změně přístupu k zoo. To samé ale hrozí i se změnou vedení na městě, kde již nyní jsou slyšet hlasy a úvahy, zda neudělat ze zoo městský zookoutek s menším finančním rozpočtem či její rozvoj zastavit. “Zašantročit” zoo či BZ tedy může stejně tak kraj jako město. V květnu uzavřená dohoda mezi městem a krajem však dává nejen reálnou naději pro rozvoj všech čtyřech organizací, jichž se týká, a to příslibem společného financování (provoz, investice), ale zároveň smlouva dává větší jistotu další existence všech organizací. V případě zoo a BZ má Liberecký kraj závazek předaný majetek provozovat minimálně ve stejném rozsahu aktivit jako nyní, v opačném případě jej musí bezúplatně vrátit zpět původnímu vlastníkovi.

LIDOVÉ SADY A DĚTSKÝ KOUTEK

LIDOVÉ SADY
Lidové sady se staly součástí Zoo Liberec v roce 2011. Nestalo se tak ale prostým úředním či politickým rozhodnutím. Stalo se tak po výzvě tehdejšího vedení města a následném dvouletém vyjednávání mezi tehdejším provozovatelem Kulturními službami Liberec s.r.o. a Zoologickou zahradou Liberec, p. o. Na základě desítek schůzek, debat, jednání nejdříve mezi řediteli obou organizací, posléze i v širším kruhu vedení obou organizací se podařilo docílit, že:
– relativně hladce přešli zaměstnanci soukromé společnosti do příspěvkové organizace, byť mnohdy s nižším finančním ohodnocením
– LS si nadále zachovaly svůj program, ale zoo jej obohatila a rozšířila
– zoo začala relativně brzy v LS investovat (rekonstrukce Formanky, první rekonstrukce vstupní haly, rekonstrukce Malého sálu/terasy, přísálí. Na zásadní rekonstrukce střechy, rozvodů či topného systému však městská zoo nemá finance a nemá je a ani dlouhá léta mít nebude ani samo město.
Dodnes většina Liberečanů a návštěvníků města nevnímá, že by byly LS součástí zoo, což dokazuje, že zoo umí spravovat i jiný majetek tak, aby jej ideově neprofilovala, ale naopak vytvořila prostředí pro jeho další rozvoj.

DĚTSKÝ KOUTEK
Začátek fungování Dětského koutku pod zoo je součástí shora popsaného příběhu Lidových sadů jako střediska zoo. Díky této změně brány Dětského koutku stále častěji nalézají i návštěvníci zoologické zahrady, čímž zlepšují jeho ekonomiku a umožňují tím začít v něm po dlouhé době investovat. Zoo Liberec se podařilo zcela rekonstruovat historický vláček z roku 1971 či instalovat velkou vzduchovou trampolínu. Na podzim začne s úpravou povrchů pod herními prvky a v plánu je také výstavba nového bistra.
Stejně tak, jak byla zoologická zahrada zárukou veřejného prospěchu Lidových sadů a Dětského koutku v uplynulých letech, bude jí i nadále pod krajem. Jen s lepším finančním zázemím.

O VÝMĚNĚ ČTYŘ ORGANIZACÍ MEZI MĚSTEM A KRAJEM BYLO ROZHODNUTO JIŽ V KVĚTNU A VZHLEDEM KE SLOŽITOSTI A ADMINISTRATIVNÍ NÁROČNOSTI TRANSFORMACE BYLY OD TÉ DOBY UČINĚNY ZÁVAŽNÉ ADMINISTRATIVNĚ-ORGANIZAČNÍ KROKY. PODSTATA TOHO ROZHODNUTÍ BY JIŽ DNES NEMĚLA BÝT ZPOCHYBŇOVÁNA ČI REVOKOVÁNA. MĚLY BY BÝT ŘEŠENY JEN TECHNICKÉ PARAMETRY NAVAZUJÍCÍCH SMLUV, NAPŘÍKLAD O VÝMĚNĚ MAJETKŮ.

V květnu 2021 byla výměna zřizovacích povinností k 1.1.2022 u čtyř organizací mezi městem a krajem schválena zastupitelstvy města i kraje a stvrzena podpisem smlouvy primátorem a hejtmanem. Od té doby probíhá ve všech čtyřech organizacích náročná příprava, aby vše proběhlo, jak vyžadují zákony a aby klienti všech organizací změnu nepocítili.
Nyní je listopad a administrativně náročná transakce už se netýká pouze čtyř, ale již osmi organizací, ve kterých se vše horečně připravuje. Každá z původních organizací má totiž od 1.7.2022 založen svůj krajský/městský právní protějšek. A zatímco stávající organizace postupně vypovídají dlouhodobé smlouvy, nové organizace je k 1.1.2022 připravují.
V případě Zoologické zahrady Liberec, p. o. města dochází k postupnému vypovídání dodavatelských smluv a Zoo Liberec, p. o. kraje postupně podepisuje smlouvy nové. Zároveň proběhlo v areálu zoo dne 26.10. 2021 Ministerstvem životního prostředí a Komisí pro zoologické zahrady místní šetření ve správním řízení k udělení nové licence k provozování zoologické zahrady od 1.1.2022. Protože na jeden areál nemohou držet licenci dva právní subjekty, zanikne tím licence k provozování zoo Zoologické zahradě Liberec spravované městem.
V případě domovů pro seniory pak na příští rok požádaly o dotace od státu již nově zřízené organizace – městské domovy seniorů, které také uzavírají smlouvy se zdravotními pojišťovnami.
Pokud se dnes někdo pokouší revokovat v květnu schválené a podepsané smlouvy, které vedení všech čtyřech a dnes již osmi organizací zavázalo bezodkladně konat, měl by si být vědom, jaké dopady taková nekonzistence může mít na stovky klientů a zaměstnanců těchto organizací.

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz