Obchodní podmínky – dar

Všeobecné obchodní podmínky portálu Dar na podporu zvířat

 1. Úvodní ustanovení

1.1. Všeobecné obchodní podmínky platí pro zasílání finančních Darů na podporu zvířat prováděných na webových stránkách www.zooliberec.cz, provozovaných Zoo Liberec, příspěvkovou organizací. Společnost je zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 1191, se sídlem: Liberec I, Lidové sady 425/1, 460 01.

IČ: 10973583, DIČ: CZ10973583

Číslo účtu:

8020612/0800, Česká spořitelna

 

(dále jen „Zoo Liberec“).

 

 

1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují: Práva a povinnosti Poskytovatele (tak, jak je definován níže) a Uživatele (tak, jak je definován níže). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které Obchodní podmínky neupravují, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují Obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, občanským zákoníkem. Akceptací těchto Obchodních podmínek vyslovuje osoba souhlas s použitím prostředků komunikace na dálku.

 1. Vymezení základních pojmů

2.1. Dar na podporu zvířat – internetový elektronický darovací formulář provozovaný Poskytovatelem na webových stránkách. Tímto elektronickým darovacím formulářem se rozumí vyplněný a odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o dárci, druh podporovaného zvířete z nabídky webu zoo, výši finančního daru a jméno, které bude uvedeno v dárcovském listu. Elektronický darovací formulář slouží pouze pro zasílání finančních příspěvků na chov zvířat chovaných v Zoo Liberec.

Dar na podporu chovu zvířat je finanční dar ve výši dle uvážení dárce na podporu zvířat chovaných Poskytovatelem. Jedná se o finanční dar v souladu s ustanovením § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

 

2.2. Všeobecné obchodní podmínky – jsou platné pro provádění zasílání Daru na podporu chovu zvířat pomocí elektronického darovacího formuláře na webových stránkách www.zooliberec.cz. Účelem těchto podmínek je vymezit a upřesnit práva a povinnosti Poskytovatele na jedné straně a Uživatele na straně druhé. Tyto obchodní podmínky, a to vždy v aktuálním znění, jsou uveřejněné na webu Zoo Liberec.

2.3. Poskytovatel je Zoo Liberec, příspěvková organizace, Lidové sady 425/1, 460 01, Liberec 1

2.4. Uživatel je sponzor, který vyplněním a odesláním elektronického darovacího formuláře, poskytuje finanční Dar na podporu zvířat Poskytovateli.

 1. Darovací smlouva

3.1. Darovací smlouva vzniká po vyplnění elektronického darovacího formuláře Uživatelem na webových stránkách Poskytovatele.

Předmětem Darovací smlouvy je Dar na podporu zvířat, který je Poskytovatelem inzerován na webových stránkách Zoo Liberec.

Poté, co Uživatel vyplní elektronický darovací formulář dle bodu 3. 3. níže, dojde k uzavření Darovací smlouvy dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 těchto Obchodních podmínek. Následně pak Poskytovatel zašle Uživateli na jím zadaný e-mail Dárcovský list a odkaz na stažení potvrzení o poskytnutí daru pro daňové účely.

3.2. Takto uzavřenou Darovací smlouvu lze měnit nebo rušit jen po vzájemné dohodě obou stran nebo ze zákonných důvodů.

3.3. Pro vytvoření Darovací smlouvy Uživatel zadává povinné údaje. Jeho povinností je zkontrolovat správnost těchto povinných údajů. Elektronický darovací formulář odešle Uživatel Poskytovateli kliknutím na tlačítko “Zaplatit”. Platba je prováděna platební bránou ČS Global Payments a řídí se podmínkami užití této platební brány.

3.4. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Darovací smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Darovací smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Uživatel sám.

3.5. Odeslání Dárcovského listu. Poskytovatel se zavazuje dodat Uživateli elektronický Dárcovský list na jím uvedený e-mail v elektronickém darovacím formuláři bez zbytečného odkladu po úspěšném přijetí darované částky. Uživatel nemá nárok na dodání Dárcovského listu dříve, než bude uhrazena platba Daru na podporu zvířat.

3.6. Uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena po odeslání elektronického darovacího formuláře dle bodu 3.3. a zároveň kompletním uhrazením platby Daru na podporu zvířat ze strany Uživatele.

3.7. Vázanost Obchodními podmínkami. Uživatel je vázán Obchodními podmínkami od okamžiku odeslání Vyplněného elektronického formuláře s vyplněnými údaji. Při uzavírání Darovací smlouvy je Uživatel vždy seznámen (opětovně) s aktuálním zněním Všeobecných Obchodních podmínek. Potvrzením a odesláním vyplněného elektronického formuláře Uživatel prohlašuje, že se před odesláním se zněním Obchodních podmínek seznámil a vyslovuje s nimi souhlas.

 1. Dar na podporu zvířat

4.1. Dar na podporu zvířat je finanční dar v souladu s ustanovením § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

4.2. Dar je poskytnut Zoo Liberec formou vyplněného elektronického darovacího formuláře v hodnotě dle rozhodnutí dárce.

4.3. Zoo Liberec se zavazuje, že Dar na podporu zvířat použije výhradně na financování krmiva a péče pro zvířata chovaná v Zoo Liberec v souladu s těmito podmínkami.

4.4 Uživatel může podpořit Darem na podporu zvířat libovolné množství zvířat.

4.7 Poskytovatel má právo sledovat výši finančních darů učiněných prostřednictvím Daru na podporu zvířat dle jednotlivých Uživatelů a zveřejňovat celkové žebříčky či žebříčky nejštědřejších Uživatelů.

 1. Práva z vadného plnění

5.1. Práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména občanským zákoníkem.

5.2. Pokud Uživatel neobdrží e-mailem Dárcovský list, má právo na kontrolu transakce. Zástupce Poskytovatele provede kontrolu platby. Pokud bude platba uhrazena, Uživateli bude Dárcovský list opětovně odeslán.

5.3. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za to, že Dárcovský list nebude Uživateli dodán z důvodů spočívajících na straně Uživatele.

 1. Platba za Dar na podporu zvířat.

6.1. Platba za Dar na podporu zvířat je možná platební kartou, která umožňuje provádět nákupy platební kartou přes internet a platbou převodem.

6.2. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné náklady Uživatele spojené s Darem na podporu zvířat vyplývající ze smluvního vztahu mezi Uživatelem a bankou, která Uživateli vydala platební kartu.

 1. Platební podmínky

7.1. Způsob platby ceny za Dar na podporu zvířat bezhotovostně prostřednictvím platebního systému ČS Global Payments.

 1. Dodací podmínky

8.1. Dárcovský list je po provedení platby (tj. po uzavření Darovací smlouvy) automaticky zasílán po uhrazení darované částky v elektronické podobě na e-mail uvedený Uživatelem v Objednávce. Součástí je internetový odkaz pro stažení potvrzení o poskytnutí bezúplatného plnění pro daňové účely.

 1. Odstoupení od Smlouvy ze strany Uživatele Uživatel je dle § 2059 občanského zákoníku oprávněn odstoupit od Darovací smlouvy pouze do okamžiku, než uhradí cenu za Dar na podporu zvířat. Poté, co Uživatel plně uhradil cenu za Dar na podporu zvířat, nemá právo od Darovací smlouvy odstoupit
 2. Závěrečná ustanovení

10.1. Veškeré smluvní vztahy mezi Poskytovatelem na jedné straně a Uživatelem na straně druhé se řídí právními předpisy České republiky a těmito Obchodními podmínkami, případně dalšími předpisy Poskytovatele, se kterými vyslovila příslušná osoba souhlas. Pokud se jakékoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek stane neplatným či nevymahatelným, nebude toto mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek.

10.2. Poskytovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit.

10.3. Tyto Obchodní podmínky Uživateli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření Smlouvy Uživatel přijímá veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání vyplněného elektronického darovacího formuláře.

10.4. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. dubna 2021.

 

 

 

Příloha číslo 1 – Darovací smlouva

Darovací smlouva

o poskytnutí příspěvku na podporu Zoo  Liberec

(ve smyslu Občanského zákoníku § 2055 a násled.)

 

Zoo  Liberec, příspěvková organizace

IČ: 10973583, DIČ: CZ10973583

sídlem: Lidové sady 425/1, 460 01 Liberec I, Česká republika

zastoupena: MVDr. Davidem Nejedlem – ředitelem

zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 1191

(dále jen obdarovaný)

 

a

Uživatel

IČ:

DIČ:

(dále dárce)

 

Uzavírají níže uvedeného dne v souladu s ustanovením 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.,

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, tuto Darovací smlouvu.

 

 1. Dárce poskytuje obdarovanému a obdarovaný přijímá:
 2. Peněžitý dar v Kč ve výši Daru na podporu zvířat,
 3. dárce poskytuje Zoo Liberec darovanou částku dobrovolně výměnou za Dárcovský list a Zoo Liberec prohlašuje, že tento dar přijímá a zavazuje se poskytnutou částku použít na podporu chovu zvířat chovaných v zoologické zahradě Liberec.

 

 1. Podmínky daru:
 2. Dárce poskytne výše uvedený finanční dar on-line platbou,
 3. k uzavření darovací smlouvy za těchto podmínek dochází automaticky až na základě provedení on-line platby,
 4. obdarovaný se zavazuje, že dar použije výhradně na financování chovu zvířat v Zoologické zahradě Liberec,
 5. obdarovaný může dar vrátit v případě, že dárce nevhodným způsobem zasahuje do činnosti obdarovaného nebo poškozuje jeho dobré jméno.

 

 1. Závěrečná ustanovení
 2. Tato smlouva nabývá platnosti odesláním vyplněného elektronického darovacího formuláře Dárcem na webových stránkách Zoo Liberec

a připsáním celé částky na účet obdarovaného č. 8020612/0800,

 

 1. obě smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, že si tuto smlouvu přečetly a že její obsah odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné vůli, a že ji neuzavírají v tísni ani na základě nevýhodných podmínek,

 

 1. smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v plném rozsahu včetně osobních údajů ve smlouvě obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o této smlouvě či podstatných částech této smlouvy za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství.

 

 1. dárce bere na vědomí, že obdarovaný je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a souhlasí s tím, že text této smlouvy může být zveřejněn v registru smluv.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Společnost Zoo Liberec, příspěvková organizace, IČ: 10973583,

se sídlem Lidové sady 425/1, 460 01 Liberec 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou Pr 1191 (dále také jen „Organizace“), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat své zákazníky (dále také jen „subjekty údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Organizace, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ze strany Organizace.

 

 1. Jaké osobní údaje o Vás Organizace zpracovává?

 

Organizace zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů tyto osobní údaje:

adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa, trvalý nebo jiný pobyt, státní příslušnost, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti, telefonní číslo, e-mailová adresa);

popisné údaje

Organizace zpracovává osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

 

 1. K jakým účelům a na základě jakých právních titulů Organizace Vaše osobní údaje zpracovává?

 

 1. a) Uskutečnění prodeje / poskytnutí služeb.

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a pro následné plnění takové smlouvy,

zpracování objednávky či rezervace pro subjekt údajů a pro následné plnění jeho požadavku.

U tohoto účelu Organizace shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa. Sdělení těchto osobních údajů subjektem údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu smlouvy, přičemž zde poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů, případně k jeho kontaktování.

Organizace dále v souvislosti s prodejem zboží a poskytováním služeb může zpracovávat osobní údaje subjektu údajů v rozsahu, který vyplývá z konkrétní smlouvy či ze zákona.

   

 1. b)   Splnění povinností a ochrana práv Organizace

Výše uvedený rozsah osobních údajů je Organizace oprávněna rovněž zpracovávat a účelem ochrany svých práv v případě sporu se zákazníkem, plnění zákonných povinností správce včetně vedení archivace dle spisového řádu.

 

 

 1. c)   Ochrana osob a majetku v prostředí Organizace

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Organizace, spočívajících v zajištění ochrany osob a majetku.

Organizace shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu: popisné údaje v rámci video záznamu, a to prostřednictvím kamerových systémů se záznamem, které jsou umístěny v prostředí organizace.

 

 1. d)   Marketingová prezentace Organizace,

nabídka výrobků a služeb poskytovaných Organizací prostřednictvím zasílání nabídkových e-mailů a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o   některých službách informační společnosti.

Organizace shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektů údajů v rozsahu:  jméno, příjmení, e-mailová adresa.

Organizace může zpracovávat osobní údaje v předmětném rozsahu za uvedeným účelem pouze na základě dobrovolně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to osobně na níže uvedené adrese Organizace nebo v listinné formě oznámením doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které Organizace zpracovává na základě jiného právního titulu, než je souhlas (např. plnění smlouvy či právní povinnosti).

 

Kategorie subjektů údajů.

Subjektem údajů může být zejména:

 • návštěvník Zoo,
 • zákazník e-shopu provozovaného správcem,
 • zaměstnanec správce, uchazeč o zaměstnání,
 • dodavatel služby,
 • odběratel služby podřízených center,
 • jiná osoba, která je ve smluvním vztahu ke správci.

 

Kdo všechno bude mít k  osobním údajům přístup?

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Organizace a jeho zaměstnanců zpracovávány také partnery Organizace. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si Organizace pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm partnerům, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim.

Subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:

 • osoby, které pro Organizace zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které Organizace pro tyto služby využívá;
 • právní zástupce za účelem vymáhání pohledávek Organizace;
 • osoby, které zajišťují ochranu osob a majetku Organizace prostřednictvím kamerových systémů se záznamem.

Organizace je dále povinna některé Vaše osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, např. orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s případným správním, trestním a občanským soudním řízením.

 

Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje Organizace zpracovává po dobu realizace smluvního vztahu, dále po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, objednávky, rezervace pro účely oprávněných zájmů Organizace. Osobní údaje, pro jejichž zpracování již pominul účel, nebo uplynula doba, po kterou mohou být tyto údaje zpracovávány, jsou bezodkladně a nevratně zlikvidovány.

V případě plnění právních povinností Organizace zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy v souladu se Spisovým řádem.

Při zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerových systémů, jsou kamerové záznamy uchovávány maximálně po dobu 7 kalendářních dní. V případě, že Vaše osobní údaje jsou zachyceny na kamerovém záznamu, který je nezbytné využít k řešení protiprávního jednání či jiného bezpečnostního incidentu, budou osobní údaje spolu se záznamem zpracovávány až do doby předání záznamu orgánům činným v trestním řízení.

V případě, že Organizace zpracovává osobní údaje na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let, nebo do doby, dokud jej neodvoláte.

 

Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany Organizace?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

 • Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno);
 • Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou Organizace zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);
 • Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);
 • Právo na opravu (právo požadovat, aby Organizace bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají);
 • Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby Organizace omezil zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu, Organizace ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany Organizace byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nechcete provést jejich výmaz);
 • Právo na výmaz (právo požadovat, aby Organizace Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazal, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje Organizace zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany Organizace byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);
 • Právo na námitku (právo požadovat, aby Organizace přestal zpracovávat Vaše osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu);
 • Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jak můžete Organizace kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na Organizace písemně Zoo Liberec, příspěvková organizace, Lidové sady 425/1, Liberec 1, PSČ  46001, či na tel. č. 487 377 138 nebo e-mailové adrese: dostalova.marta@zooliberec.cz.

 

Správce osobních údajů:

Název organizace Zoo Liberec, příspěvková organizace
Sídlo organizace Lidové sady 425/1, Liberec 1, 460 01
10973583
Kontaktní telefon +420 482 710 616; +420 482 710 617
Kontaktní e-mail info@zooliberec.cz
Elektronická podatelna —————————
ID datové schránky hsxmvux
Web www.zooliberec.cz

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

V souladu s článkem 37 odst. 1 písm. a) GDPR správce osobních údajů zřídil funkci pověřence (DPO – Data Protection Officer).

Titul: Ing. Bc
Jméno: Jiří
Příjmení: Kubela
Kontaktní telefon: +420 725 980 725
Kontaktní e-mail: gdprposouzeni@outlook.cz
spol. GDPR posouzení s.r.o., IČ 06773010

Hlavním úkolem pověřence je monitorování souladu zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z GDPR, provádění interních auditů, příprava školení pracovníků a celkové řízení agendy interní ochrany dat správce osobních údajů.

Mezi další úkoly Pověřence náleží např.:

 • poskytování informací a poradenství správci a zaměstnancům správce, kteří se na zpracování osobních údajů podílejí,
 • monitorování souladu činností správce s GDPR,
 • poskytování poradenství na vyžádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů,
 • spolupráce s Úřadem pro ochranu osobních údajů,
 • působení jako kontaktní místo pro subjekty údajů,
 • metodická pomoc v oblasti úprav interních předpisů (směrnic),
 • zajištění školení zaměstnanců, kteří provádějí zpracování osobních údajů,
 • poskytování metodické pomoci při návrhu technických a organizačních opatření v rámci nápravných opatření,
 • poskytování metodické pomoci při jednání s dodavateli software či technologií dotýkajících se problematiky zpracování osobních údajů.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti: Zoo  Liberec, příspěvková organizace, IČ: 10973583  , se sídlem Lidové sady 425/1, 460 01 Liberec 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou Pr 1191 (dále jen „Organizace“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovávala tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • adresa
 • e-mail
 • telefonní číslo
 1. Jméno, příjmení, název společnosti, adresu, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem uskutečnění prodeje / poskytnutí služeb.
 2. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a pro následné plnění takové smlouvy, zpracování objednávky či rezervace pro subjekt údajů a pro následné plnění jeho požadavku.
 3. U tohoto účelu Organizace shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu: jméno, příjmení, název společnosti, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. Sdělení těchto osobních údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu smlouvy, přičemž zde poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů, případně k jeho kontaktování.
 4. Organizace dále v souvislosti s prodejem zboží a poskytováním služeb může zpracovávat osobní údaje subjektu údajů v rozsahu, který vyplývá z konkrétní smlouvy či ze zákona. Tomu podléhá i marketingová prezentace Organizace, nabídka výrobků a služeb poskytovaných Organizací prostřednictvím zasílání nabídkových e-mailů a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
 5. Splnění povinností a ochrana práv Organizace. Výše uvedený rozsah osobních údajů je Organizace oprávněna rovněž zpracovávat a účelem ochrany svých práv v případě sporu se zákazníkem, plnění zákonných povinností správce včetně vedení archivace dle spisového řádu.
 6. Organizace může zpracovávat osobní údaje v předmětném rozsahu za uvedeným účelem pouze na základě dobrovolně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 7. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to osobně na adrese Organizace nebo v listinné formě oznámením doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které Organizace zpracovává na základě jiného právního titulu, než je souhlas (např. plnění smlouvy či právní povinnosti).
 8. Tyto údaje budou Organizací zpracovány po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, objednávky, rezervace pro účely oprávněných zájmů Organizace. V případě, že Organizace zpracovává osobní údaje na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let, nebo do doby, dokud jej neodvoláte.
 9. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.
 10. Vezměte, prosíme, na vědomí, že máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.
weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz